کلمه در زبان آلمانی - دویچفا DeutschFa

کلمه

کلمه در زبان آلمانی – در درس های قبل با «الفبای آلمانی»، «ترکیب حروف صدادار»، «ترکیب و تلفظ حروف آلمانی»  آشنا شدیم. مطالبی که در...

ترکیب و تلفظ حروف آلمانی - دویچفا | DeutschFa

ترکیب و تلفظ حروف آلمانی

در مطلب قبل با « ترکیب حروف صدادار » در زبان آلمانی و تلفظ آنها آشنا شدیم. در این مطلب به ترکیب و تلفظ حروف...

ترکیب حروف صدادار - دویچفا | DeutschFa

ترکیب حروف صدادار

در مطلب قبل با «حروف الفبای آلمانی» و تلفظ آنها آشنا شدیم. همچنین با حروف صدادار در «زبان آلمانی» نیز آشنا شدیم. در این پست...

حروف الفبای آلمانی - دویچفا | DeutschFa

حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی، بسیار شبیه به حروف الفبای انگلیسی است، با این تفاوت که الفبای آلمانی چهار حرف بیشتر از الفبای انگلیسی دارد. این چهار حرف عبارتند از...