حروف الفبای آلمانی - دویچفا | DeutschFa

حروف الفبای آلمانی

حروف الفبای آلمانی، بسیار شبیه به حروف الفبای انگلیسی است، با این تفاوت که الفبای آلمانی چهار حرف بیشتر از الفبای انگلیسی دارد. این چهار حرف عبارتند از...