زبان آلمانی - دویچفا | DeutschFa

زبان آلمانی

زبان آلمانی دومین زبان اسناد علمی، پس از زبان انگلیسی، است. این زبان، سومین زبان در سایت های اینترنتی، پس از زبان انگلیسی و روسی، به شمار می رود.