کلمه در زبان آلمانی - دویچفا DeutschFa

کلمه

کلمه در زبان آلمانی – در درس های قبل با «الفبای آلمانی»، «ترکیب حروف صدادار»، «ترکیب و تلفظ حروف آلمانی»  آشنا شدیم. مطالبی که در...